لیشار

  • چند لیست انتشار دارید؟
  • چنانچه چند لیست انتشار دارید، جمع تعداد همه را وارد کنید
  • انقلابیمنتقد نظامقشر خاکستری( بی تفاوت)مخالف نظام 
    دقت شما در پاسخگویی به این قسمت، ما را در ارائه و تولید محتوای متناسب با هر قشر یاری میکند
  • نام پیام رسانتعداد اعضای گروه یا کانالشبکه اجتماعی (توییتر، اینستا و ...)تعداد دنبال کننده 
    اگر در چند گروه و کانال عضو هستید، تعداد مجموع مخاطب آنها را وارد کنید. اگر عضو نیستید؛ بنویسید: (ندارم)
    می توانید چند مورد را انتخاب کنید